Policydokument

Policydokument

En policy är ett styrande dokument som på en övergripande nivå anger ramarna och riktlinjer för vår verksamhet och hur medarbetare ska agera i vissa frågor. Varje policy beslutas av styrelsen alternativt VD. Nedan finns fastslagna policydokument för GE Maskintjänst AB 2020.

Kvalitetspolicy

Syftet med kvalitetspolicyn är att GE Maskintjänst AB skall klargöra företagets inställning när det gäller kvalitetsfrågor. Genom att följa policyn gör vi kunden tillfredsställd.

GE Maskintjänst skall:

 • Bygga sin verksamhet kring långsiktiga och varaktiga kundrelationer i nära samarbete. Det är kundernas krav, behov och förväntningar som skall styra organisationens verksamhet.
 • Se till att medarbetarna har ett personligt ansvar gentemot varandra och organisationen vid utförande av arbete. De skall vara kompetenta i sitt arbete och bemöta kunderna på korrekt sätt.
 • Se till att kvaliteten på allt utfört arbete motsvarar kundens efterfråga och att leverans sker inom avtalad tid. Varje avslutat arbete skall vara en rekommendation för framtiden.
 • Se till att kvaliteten på allt utfört arbete motsvarar kundens efterfrågan och att leverans sker inom avtalad tid. Varje avslutat arbete skall vara en rekommendation för framtiden.
 • I kvalitetsarbetet genom ständiga förbättringar, öka lönsamheten för både organisationen och kunderna.
 • Göra kvalitetspolicyn förstådd hos anställda, kunder, underleverantörer och andra intressenter.

Miljö- och energipolicy

Syftet med miljöpolicyn är att GE Maskintjänst AB skall beskriva en grundläggande åsikt för våra intressenter gällande vår miljöpåverkan, dess effekter och lösningar samt de sätt vi arbetar på för att förbättra naturmiljön.

GE Maskintjänst skall:

 • Sträva efter en verksamhet som bedrivs med minsta möjliga miljöpåverkan i alla led.
 • Vid nyinköp och projektering beakta energiaspekter för att möta nya krav.
 • Sträva efter minskad förbrukning av energi, råvaror och drivmedel.
 • Sträva efter att återanvända och återvinna restprodukter som verksamheten ger upphov till.
 • Löpande revidera och fastställa nya miljömål för verksamheten.
 • Vara lyhörd på marknaden och därigenom anpassa oss och utvecklas med efterfrågan.
 • Ha beredskap för miljönödlägen som kan uppstå i verksamheten.
 • Försöka klimatkompensera vår egen Koldioxidpåverkan (CO2) genom nya energilösningar och genom utbildningsinsatser.
 • Se till att alla medarbetare är väl informerade om företagets energi- och miljöarbete och policyn.

[one_third]

Arbetsmiljöpolicy

Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att GE Maskintjänst AB skall uppfylla Arbetsmiljöverkets krav vilket i sin tur genererar en säker arbetsmiljö och goda förutsättningar för arbete.

GE Maskintjänst skall:

 • Verka för att erbjuda en säker och attraktiv arbetsplats.
 • Följa riktlinjer och lagar och ständigt sträva efter arbetsmiljöförbättringar.
 • Arbeta systematiskt och förebyggande och se till att vara lyhörda på de anställdas åsikter.
 • Alltid ge nyanställda, vikarier och praktikanter utbildning och vägledning i arbetet för direkt uppnå en bra och trygg arbetsmiljö.
 • Ha en arbetsmiljö som präglas av respekt och förtroende för alla medarbetare.
 • Erbjuda hjälpmedel för arbete med checklistor, risker, tillbud och olycksfall till alla medarbetare.
 • Erbjuda och sträva efter en stimulerande arbetsmiljö med fokus på säkerhet, hälsa och trivsel.
 • Erbjuda friskvård i linje med företagets värderingar om sundhet och hälsa samt ha ett väl avvägt rehabiliteringsarbete.

[/one_third]

[one_third]

Drog- och alkoholpolicy

Syftet med drog- och alkoholpolicyn är GE Maskintjänst AB skall värna om medarbetarnas säkerhet, hälsa och trivsel samt säkerställa vårt engagemang mot kunder, leverantörer och medarbetare.

GE Maskintjänst skall:

 • Erbjuda en säker arbetsplats där alkohol och droger inte förekommer.
 • Värna om måttlighet när det gäller alkoholkonsumtion och nolltolerans när det gäller droger.
 • Se till att samtliga anställda har kännedom om företagets policy, målsättning och regler.
 • Löpande genomföra, slumpvisa, kontroller i anknytning till arbetet.
 • Vid misstanke om berusning med alkohol eller droger under arbetstid kräva att vederbörande medarbetare går på provtagning.
 • Möta uppställda krav från externa uppdragsgivare angående droger och alkohol.
 • Samarbeta med Adviva företagshälsovården, vid alkohol och drogmissbruk.
 • Om det inte finns intresse hos medarbetaren, ha rätt till att skilja vederbörande från sin befattning och anställning.
 • Följa de uppställda riktlinjerna som finns utarbetade tillsammans med Adviva företagshälsovården rörande hantering av uppkomna alkohol- och drogfrågor.
 • [/one_third]

  [one_third_last]

  Policy kränkande särbehandling

  Syftet med policyn beträffande kränkande särbehandling är att GE Maskintjänst AB skall vara och uppfattas som en bra och trygg arbetsplats för alla medarbetare.

  GE Maskintjänst skall:

  • Se till att tiden vi tillbringar tillsammans på arbetet upplevs som trevlig och meningsfull.
  • Med positiv framtoning ge stöd, feedback och hjälp i utförandet av arbetsuppgifterna.
  • Se till att alla anställda har samma rättigheter och möjligheter liksom skyldigheter att följa gällande riktlinjer som finns uppsatta hos företaget.
  • Motarbeta och eliminera all form av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier avseende de nedanstående diskrimineringsgrunderna;
   • Den anställdes kön
   • Könsöverskridande uttryck eller identitet
   • Etnisk tillhörighet
   • Funktionshinder
   • Sexuell läggning
   • Ålder
   • Religion eller annan trosuppfattning

   [/one_third_last]

   Trafiksäkerhetspolicy

   Syftet med trafiksäkerhetspolicyn är att GE Maskintjänst AB skall minska antalet olyckor och öka säkerheten för både våra anställda och för våra medtrafikanter.

   GE Maskintjänst skall:

   • Ständigt arbeta för bästa trafiksäkerhet för trafikanter och anställda. Alla anställda skall alltid uppfylla trafikregler och lagar som gäller.
    • Hålla hastigheten
    • Använda bilbälte
   • Se till att alla fordonsförare tar sitt ansvar och visar hänsyn i trafiken. Förarna skall föregå som goda förebilder för andra trafikanter och vara bra representanter för organisationen.
   • Se till att fordonsförare alltid bär föreskriven klädsel.
   • Se till att alla anställda i trafiken har beredskap för nödläge i trafiken, både material för varning av medtrafikanter och material för första hjälpen förband i alla fordon.
   • Aldrig använda alkohol och droger under pågående arbetsutövning.
   • Till nya maskiner se till att utrusta dessa med alkolås.
   • Sträva efter att göra trafiksäkerhetsfrågorna och trafiksäkerhetspolicyn känd bland sina anställda, kunder och övriga intressenter.

   Telefon och IT-policy

   Syftet med telefon och IT-policyn är att GE Maskintjänst skall klargöra hur företagets telefoner och Internet skall brukas inom tjänsten och privat. Den skall också säkerställa att företagets resurser, data samt personuppgifter hanteras på tillbörligt och lagligt sätt.r.

   Hos GE-Maskintjänst skall följande punkter följas:

   • Mobiltelefoner, både för privata samtal och SMS, skall hållas på en sådan nivå att den totala kvaliteten och kvantiteten på arbeten inte försakas. Det vill säga att privata samtal och sms inte sker under schemalagd arbetstid, förutsatt att de inte finns med i undantagen nedan.
   • Telefonsamtal, SMS och Internet får användas under fika- och lunchraster, förutsatt att uppställda arbetstider efterföljs.
   • Internet under arbetstid får användas för informationsinsamling i tjänsten. Detta innebär att användningen skall vara strikt yrkesmässig.
   • Samtliga anställda skall använda Internet med sunt förnuft och gott omdöme.
   • Internet får endast sekundärt och i begränsad omfattning användas för privata och personliga ändamål.
   • Sidor på Internet med stötande/opassande och allmänt oetiskt innehåll får under inga omständigheter besökas från företagets datorer. Detta kan till exempel vara sajter med rasistiskt, pornografiskt eller politiskt extremt innehåll.
   • Information från Internet får inte laddas ned på webbadresser där du inte känner till utgivaren.
   • Öppning av e-post och bifogade filer får inte ske från okända avsändare på företagets datorer.
   • Giltiga undantag för ovanstående regler finns för samtal och e-post som är av akut karaktär och som krävs för normala förhållanden även i hemmet, exempelvis vid samtal till dagis, försäkringskassa, sjukhus, arbetsförmedling, etcetera.
   • Personuppgifter skyddas enligt lagstadgade premisser enligt GDPR.