2019-08-08 Avtäckning och grundläggning av nya tomter i Vassaraträsk

2019-08-08 Härlig utsikt för maskinförarna och de anställda.

https://www.facebook.com/ge.maskintjanst/photos/a.1710040132627889/2152415105057054/?type=3&eid=ARC4gYZhelOwg568Nn65xbSuXUXi1yZV54imfqZWZ0JpgJ4TqgFyPKfvhWpRTZA9XZRs17EXSSKbFA_W&__xts__%5B0%5D=68.ARAE3veJX7l4Op42qtffxryMqRJmFm4_dsEjG9l7-h8MmdHfyf3feHesUul_47HuhOQR0NO2EGX7BPxv3YOAQNsXjBV9xs9dxVaBGj082h5tgZa3XKyB_ycVuEPoN5m-4B6M2azBR3mW1Mx9P2RwWbtiqdHLyVft6SN3uwrYJ3rGuruw-6ZGXxktpGHYC6cJ8Kx6XY3ocIYm5pLhO89e3rhzrxGk3Psgdt6tVu3u03b2ST8Cv7HXqdX057bCwouwXpF9hyLvvumGtHxRNhpHxlbwtzGQS76olKZk7DuyRxPZcDU4oXa0eQ690zbImdXLoVhIMsu_IwJgNw2iz0qecJtN4IUF&__tn__=EHH-R