2019-06-18 Avtäckning startar, stor maskin och stora stena

2019-06-18 Ibland dyker det upp större stenar i det som ser ut som fin mark…

https://www.facebook.com/ge.maskintjanst/photos/a.1526776190954285/2119169378381627/?type=3&eid=ARBobyzKI3oMJpxAT4y9IzaPT1AwRQH1enBXoudb4zmGJGDa9uW2V7_-pIHa5md0cXiEk0aQPOvDD9GK&__xts__%5B0%5D=68.ARBg22wlhRFVF0w9EMAdBDXPC1BYh7kxhmmBk8Fqu7E2IopgXW0nA-J-7LDP_lZSZ2m_Z-FWVHUBRlux1M67Ig9qRFFzYwIUmixjRiSF8ZjDVaWpBqM4LI2VRq1eP9Yas56zxplHbIL5XRUKeDehWxaQiLnkkTaAdeGkT5kajB6SEYyrpuwvrrlyCytSpPkCRYsJOTDN_ZbiGnmOLzfnUg2RhN5iKKZZS4-RvZJh_Xeq4mnL6MDLwqTT7Bxo3_305wvtYvG5zaimqjzdboIff4UBDZZQEELk4J-wr5YDbpfwRWMj6DhKEs_FhPbT0T0CW1pO3V5svk8xAwLoH4c1edmGl3l_&__tn__=EHH-R