Vill du jobba hos oss på GE Maskintjänst? Fyll i vårt formulär >> så kontaktar vi dej
Kompletta entreprenadlösningar som skräddarsys efter kundens önskemål.

Kvalité & miljö.

Kvalité & miljö

Kvalitetspolicy

GE Maskintjänst skall:

 • Bygga sin verksamhet kring långsiktiga och varaktiga kundrelationer i nära samarbeten. Det är kundernas krav, behov och förväntningar som skall styra organisationens verksamhet.
 • Löpande utbilda och informera sina medarbetare om kvalitetsarbetet. Medarbetarna skall ha ett personligt ansvar gentemot varandra och organisationen vid utförande av arbete.
 • Göra kvalitetspolicyn förstådd hos kunder, underleverantörer och andra intressenter.
 • Se till att kvaliteten på allt utfört arbete motsvarar kundens efterfrågan och att leverans sker inom avtalad tid. Varje avslutat arbete skall vara en rekommendation för framtiden.
 • I kvalitetsarbetet genom ständiga förbättringar öka lönsamheten för både organisationen och kunderna.

Allmänt
GE Maskintjänst garanterar full spårbarhet i alla utförda projekt. Dagböcker, uppföljningar samt löpande information inom det för uppgiften utvalda teamet borgar för god kvalitet som resultat. GE Maskintjänst har som målsättning att inom en 5 års period vara ISO 14000 och ISO 9000 certifierade.

Miljöpolicy

GE Maskintjänst skall:

 • Sträva efter en verksamhet som bedrivs med minsta möjliga miljöpåverkan i alla led. Förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel skall alltid skötas effektivt och miljömässigt.
 • Sträva efter att återanvända och återvinna restprodukter som verksamheten ger upphov till.
 • Se till att alla medarbetare är väl informerade om företagets miljöarbete och miljöpolicy. Medarbetarna skall löpande utbildas och informeras så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete.
 • Löpande revidera och fastställa nya miljömål för verksamheten. Genom löpande förbättringar i miljöarbetet, där lagkrav är minimimått, ökas konkurrenskraften på marknaden.
 • Vara lyhörd på marknaden och därigenom anpassa sig och utvecklas mot efterfrågan. Företaget skall informera sina kunder och omvärlden om sina miljöambitioner på ett sådant sätt att förtroende skapas.

Allmänt
Hos GE Maskintjänst har en fullständig genomgång av miljöaspekter genomförts. De mest betydande miljöaspekterna finns idag uppsatta för uppföljning på en specifik lista och företaget arbetar aktivt för att förbättra miljön både inom företaget som utanför. I miljöarbetet på företaget finns gällande rutiner för avfallshantering. Vid inköp beaktas miljöaspekter och vid två lika alternativ väljs det som är mest gynnsamt för miljön.

Arbetsmiljö

GE Maskintjänst
GE Maskintjänst har en stor ambition för att säkerställa en god arbetsmiljö och därför har företaget satt upp följande arbetsmiljöpolicy:

GE Maskintjänst skall:

 • Ha en arbetsmiljö som präglas av respekt och förtroende för alla medarbetare. Organisationen skall sträva efter en stimulerande arbetsmiljö med fokus på säkerhet, hälsa och trivsel.
 • I sitt arbetsmiljöarbete följa riktlinjerna i AFS 2001:1 om internkontroll av arbetsmiljön. Arbetet skall sträva efter ständiga arbetsmiljöförbättringar.
 • Engagera samtliga medarbetare i arbetsmiljöarbetet. Alla anställda skall ges möjlighet att påverka arbetsmiljön genom ett personligt ansvar och genom att följa uppsatta rutiner och instruktioner. Upptäckta arbetsmiljörisker skall alltid rapporteras.
 • Vid nyanställningar alltid ge erforderlig utbildning/information kring arbetsmiljön och arbetsuppgifterna.
 • Alltid vid införande av nya arbetsuppgifter i samband med nyinvesteringar, ombyggnationer eller andra förändringar diskutera arbetsmiljöfrågorna med de anställda.
Back to Top